Plik WORD- Ściągnij

 

Regulamin rekrutacji

uczestników projektu „Program rozwojowy Zespołu Szkół w Trzcinicy szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie  „Program rozwojowy Zespołu Szkół w Trzcinicy szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

2. Definicje:

a)      Projekt - przedsięwzięcie pod nazwą „Program rozwojowy Zespołu Szkół
w Trzcinicy szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”
realizowane
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia
 i kompetencji w regionach, Promocja integracji społecznej, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

b)      Realizator Projektu:  Zespół Szkół w Trzcinicy, 38 – 207 Przysieki

c)      Beneficjent Projektu (BK) – uczestnik – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, uczęszczająca do Zespołu Szkół w Trzcinicy, korzystająca z wdrażanej w ramach projektu pomocy.

d)      Koordynator  Projektu - osoba zarządzająca projektem „Program rozwojowy Zespołu Szkół w Trzcinicy szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” (na podstawie umowy z dnia 04.01.2010r )

e)      Biuro Projektu –  Zespół Szkół w Trzcinicy, Trzcinica 72, 38 – 207 Przysieki

f)       Dokumentacja rekrutacyjna –  protokoły rekrutacji na poszczególne zajęcia wraz załącznikami

 

§2

 

1.      Projekt „Program rozwojowy Zespołu Szkół w Trzcinicy szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”, nr identyfikacyjny KSI:WDN – POKL.09.01.02-18-375/09 realizowany jest przez  Zespół Szkół w Trzcinicy.

2.      Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2010r. do 30.06.2012 r. na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-18-375/09-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

3.      Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 3

 

Celem Projektu jest  umożliwienie wyrównania szans edukacyjnych u 150 uczniów, w tym 71 uczennic i 79 uczniów Zespołu Szkół w Trzcinicy, poprzez udział w różnych formach zajęć dodatkowych,  podniesienie atrakcyjności i jakości  oferty zajęć pozalekcyjnych z położeniem szczególnego nacisku na rozwój kompetencji kluczowych.

 

II Warunki uczestnictwa

 

§4

 

1.        Beneficjentem Końcowym są uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy, którzy:

a) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

b) nie mają zapewnionej należytej opieki ze strony rodziców,

c) osiągają niskie wyniki w nauce,

d) posiadają opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaśle o obniżeniu wymagań edukacyjnych  lub dostosowaniu metod pracy do możliwości intelektualnych ucznia,

e) przejawiają uzdolnienia w dziedzinie prowadzonych zajęć (języki obce, matematyka, fizyka, chemia, informatyka, zajęcia artystyczne i sportowe),

f) mają wadę postawy i inne schorzenia oraz dysfunkcje kwalifikujące ich do zajęć gimnastyki korekcyjnej i zajęć pływania,

g) objęci są opieką kuratora sądowego.

 

III. Zasady rekrutacji

§5

1.      Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty.

2.      Rekrutację uczestników dokonuje się poprzez diagnozę klasy przeprowadzoną przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: Koordynator Projektu, Dyrektor Szkoły, wychowawcy klas I –VI SP  oraz I –III Gim oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów, z których organizowane są zajęcia. Ponadto w procesie rekrutacji biorą udział nauczyciele przedmiotów artystycznych, badający uzdolnienia uczniów i nauczyciele wychowania fizycznego (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej) badający wady postawy.

3.      W par.6 pkt 1. przedstawiono szczegółowe kryteria rekrutacji uczestników Projektu na poszczególne działania podejmowane w Projekcie.

4.      Rekrutacja jest prowadzona od 15. 12. 2009 r. do 22.12. 2009 r. w Biurze Projektu.

5.      Pracę Komisji Rekrutacyjnej kończy protokół zawierający proponowaną listę uczestników Projektu oraz listę rezerwową. Protokół wymaga potwierdzenia przez Dyrektora Szkoły. Jego decyzja jest ostateczna.

6.      Rodzice uczniów, biorących udział w Projekcie, są zobligowani do podpisania deklaracji będącej zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu.

7.      Uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej będą rekrutowani do Projektu na podstawie dokumentacji zgromadzonej w szkole, potrzebnej do kwalifikowania uczniów do stypendium szkolnego lub/i dożywiania.

8.      Lista osób zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia oraz lista rezerwowa zostaną umieszczone na Tablicy Informacyjnej Projektu na korytarzu szkolnym oraz podane do wiadomości rodzicom na spotkaniu z rodzicami.

9.      Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w Biurze Projektu (budynek Zespołu Szkół w Trzcinicy Nr 72).

 

§6

 

  1. Kwalifikacja uczestników Projektu na poszczególne zajęcia odbywa się według następujących kryteriów:

a)      zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego:

 - uczniowie klas  IV – VI SP i I- III Gim posiadający aktualne orzeczenia z poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaśle o obniżonych wymaganiach i dostosowaniu metod pracy do możliwości intelektualnych ucznia, (kryterium rozstrzygające)

  - uczniowie klas j.w., osiągający słabe wyniki w nauce z wymienionych wyżej przedmiotów (weryfikacja na podstawie wykazu ocen z dziennika klasowego),

 - uczniowie klas j.w., pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach).

  b)   zajęcia dydaktyczne z matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego:

      - uczniowie klas I –III (j. angielski), IV – VI SP, I- III Gim. osiągający wysokie wyniki w nauce z wymienionych wyżej przedmiotów (weryfikacja na podstawie ocen z dziennika),

     - uczniowie biorący udział w konkursach pozaszkolnych (dyplomy, protokoły konkursów, znajdujące się w dokumentacji wicedyrektora szkoły) – kryterium rozstrzygające,

   - uczniowie klas j.w  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach).

  c)   kółko informatyczne:

     - uczniowie klas I –III SP, IV –VI SP, I –III Gim. zainteresowani informatyką i osiągający wysokie wyniki (weryfikacja na podstawie ocen z dziennika) oraz biorących udział w informatycznych konkursach pozaszkolnych – kryterium rozstrzygające,

  -  uczniowie klas j.w  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach)

 d) zajęcia z wykorzystaniem ICIM:

  - uczniowie klas I –VI SP, którzy są najbardziej aktywnymi czytelnikami (analiza kart czytelnika) – kryterium rozstrzygające,

  - uczniowie klas j.w. , którzy najczęściej korzystają z pracowni ICM,

  -  uczniowie klas j.w  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach ).

e) zajęcia plastyczno – techniczne:

  - uczniowie klas I –III SP uzdolnieni plastycznie (weryfikacja ocen, udział w konkursach) oraz uczniowie, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania – kryterium rozstrzygające,

 -  uczniowie klas j.w  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach.

f) zajęcia kółka teatralnego:

-  uczniowie klas IV –VI SP i  I-III Gim., którzy są członkami szkolnego teatru „Mimoza”,

-  uczniowie uzdolnieni, którzy chcieliby doskonalić warsztat aktorski – kryterium rozstrzygające,

-  uczniowie klas j.w  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach).

g)      zajęcia kółka tanecznego:

- uczniowie klas I –III SP, IV –VI SP i I –III Gim. uzdolnieni rytmicznie i ruchowo – kryterium  rozstrzygające,

- uczniowie mający bardzo dobrą ocenę  z wych. fiz. (ocena na koniec roku szkolnego 2008/09),

- uczniowie klas j.w  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach)

h)      zajęcia wokalne i  instrumentalne:

- uczniowie klas IV – VI SP i I –III Gim. uzdolnieni muzycznie i mający co najmniej dobrą ocenę z muzyki (ocena za pierwszy semestr roku szkolnego 2009/10) – kryterium rozstrzygające,

-  uczniowie klas j.w  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach),

- uczniowie mający co najmniej dobrą ocenę z zachowania (ocena na koniec roku szkolnego 2008/09).

i)        zajęcia gimnastyki korekcyjnej:

- uczniowie klas I-VI SP, u których stwierdzono wady postawy (na podstawie badania przeprowadzonego przez nauczyciela wych. fiz. z uprawnieniami do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej) – kryterium rozstrzygające,

-  uczniowie klas j.w  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja  na podstawie oświadczenia o dochodach).

j)        wyjazdy na basen:

-  uczniowie klas I-VI SP i I – III Gim., u których stwierdzono wady postawy (w tym także inne dysfunkcje) na podstawie badania  przeprowadzonego przez nauczyciela wych.fiz z uprawnieniami do prowadzenia zajęć gimnastyki  korekcyjnej i pedagoga szkolnego),

- uczniowie klas j.w. mający bardzo dobrą ocenę z wych. fiz. (ocena na koniec roku szkolnego 2008/09)

-  uczniowie klas j.w  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach) – kryterium rozstrzygające.

k)     wyjazdy na lodowisko:

-  uczniowie klas  I –VI SP i I –III Gim. mający co najmniej dobrą ocenę z wych. fiz. (ocena na  koniec roku  szkolnego 2008/09),

-  uczniowie klas j.w  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach) – kryterium rozstrzygające.

l)        wyjazd do Planetarium na Słowacji:

- uczniowie klas I –III Gim uczęszczający na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki – kryterium rozstrzygające,

- uczniowie klas I –III Gim. mający bardzo dobrą i dobrą ocenę z fizyki (ocena za pierwszy  semestr roku szkolnego 2010/11),

-uczniowie klas IV –VI i I-III Gim. osiągający najlepsze wyniki w nauce (średnia  co najmniej 4,75 i bardzo dobra ocena z zachowania na I semestr  roku szk. 2010/11),

- uczniowie klas j.w  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach).

ł) wyjazd do skansenu w Stróżach:

-  uczniowie klas  I – VI SP  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach),

-  uczniowie klas I – VI SP osiągający najwyższe wyniki w nauce (średnia  co najmniej  4,75 i bardzo dobra ocena z zachowania na I semestr  roku szk. 2009/10).

m)    wyjazd do Magurskiego Parku Narodowego:

- uczniowie klas I –VI SP i I –III Gim. regularnie uczęszczający na oferowane w projekcie zajęcia i formy wsparcia, - kryterium rozstrzygające,

-  uczniowie klas j.w  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach).

n)      wyjazd do Szczawnicy w ramach Zimowej Szkoły:

- uczniowie klas I - VI SP i I –III Gim. osiągający najwyższe wyniki w nauce (  śr. co najmniej 4,75 i bardzo dobra ocena z zachowania na I semestr  roku szk. 2011/12) i uczęszczający na zajęcia w ramach Projektu – kryterium rozstrzygające,

-  uczniowie klas I –VI SP i I –III Gim. regularnie uczęszczający na oferowane w projekcie zajęcia i formy  wsparcia.

o)      wyjazd na pokazy z fizyki zorganizowane przez PRz:

- uczniowie klas I –III Gim uczęszczający na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki – kryterium rozstrzygające,

- uczniowie mający co najmniej dobrą ocenę z fizyki (ocena za I semestr roku szkolnego 2009/10),

-  uczniowie klas j.w  pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach).

p)      wyjazd do teatru do Krakowa:

- uczniowie uczęszczający na zajęcia kółka teatralnego – kryterium rozstrzygające,

- uczniowie klas I –III  Gim. pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach).

q)      wyjazd do teatru do Rzeszowa:

- j.w

r) wyjazd do Filharmonii Rzeszowskiej:

- uczniowie uczęszczający na zajęcia wokalno – muzyczne – kryterium rozstrzygające,

- uczniowie klas IV –VI SP i I –III Gim pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (weryfikacja na podstawie oświadczenia o dochodach.

s) wyjazdy na warsztaty do MBP w Jaśle:

- uczniowie uczęszczający na zajęcia w ICIM.

 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie , któregoś z zakwalifikowanych uczestników projektu, na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej (według kolejności na liście rezerwowej). Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje Dyrektor  Szkoły na wniosek Koordynatora projektu.

 

IV. Zasady prowadzenia zajęć

 

§ 7

 

1.      W ramach Projektu prowadzone będą następujące formy działań:

a)      Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, języków obcych, informatyki;

b)      Zajęcia z wykorzystanie ICIM;

c)      Zajęcia artystyczne;

d)      Zajęcia sportowe;

e)      Organizacja wyjazdów i wycieczek edukacyjnych.

           Wyżej wymienione zajęcia będą prowadzone w cyklach: styczeń – czerwiec (rok szkolny 2009/10), wrzesień – czerwiec (rok szkolny 2010/11), wrzesień – czerwiec (rok szkolny 2011/12)

2.      Szczegółowy wykaz zajęć realizowanych w ramach Projektu zawiera Załącznik Nr 1 Regulaminu. Wykaz ten opublikowany jest również na stronie internetowej Projektu: www.projektzstrzcinica.pdg.pl

      3.  Wykaz organizowanych wyjazdów zawiera Załącznik Nr 2 do  Regulaminu. Wykaz ten opublikowany jest  również na stronie internetowej Projektu.

4.      Projektodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanym rodzaju zajęć i liczbie miejsc w poszczególnych zajęciach.

5.      Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze będą prowadzone w grupach zgodnie z przyjętym harmonogramem ustalonym w trakcie realizacji Projektu. Harmonogram zostanie przedstawiony uczestnikom Projektu na Tablicy Ogłoszeniowej Projektu i stronie internetowej Projektu.

6.      Uczestnicy Projektu mogą wziąć udział w dowolnej liczbie zajęć, na które się zapiszą i zadeklarują chęć udziału po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji.

7.      Poszczególne zajęcia będą prowadzone w formie godzin lekcyjnych tzn. będą trwały 45 minut.

8.      Organizowane formy działań prowadzone są jako zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Mogą odbywać się codziennie popołudniami, w soboty, a także w czasie ferii zimowych.

9.      Uczestnik projektu ma zapewnione bezpłatne materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć.

 

 

V. Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego

 

§8

1.      Beneficjent Końcowy/ Uczestnik Projektu  ma prawo:

a)      uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił,

b)     otrzymywać świadczenia przewidziane w Projekcie (m.in. gadżety promocyjne, pomoce dydaktyczne, strój do gimnastyki korekcyjnej i na zajęcia na basenie)

§9

 

2.      Beneficjent Końcowy/Uczestnik projektu ma obowiązek:

a)      złożyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych podpisanych przez rodziców zakwalifikowanego Uczestnika projektu (dokumenty obligatoryjne: deklaracja udziału ucznia w zajęciach, oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie beneficjenta ostatecznego o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Projektu);

b)     zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu;

c)      uczęszczać systematycznie na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć;

d)     potwierdzać swoją obecność na zajęciach poprzez złożenie podpisu na listach obecności;

e)      samodzielnie nadrabiać opuszczone w przypadku nieobecności zajęcia;

f)       poinformować Personel Projektu o przyczynach nieobecności, zwłaszcza w przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych;

g)      wypełnić odpowiednie formularze i ankiety w części go obowiązującej;

h)      stosować się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją Projektu;

i)        przestrzegać ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu

j)        informować na bieżąco  Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w zajęciach;

k)     informować o zmianach dotyczących danych osobowych.

 

 

VI. zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

§10

1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z projektu, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w szkole objętej Projektem.

  2.  Rezygnacja z udziału w Projekcie jest tylko możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

 

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 

§11

 

1)      Niniejszy Regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach Projektu.

2)      W sprawach nieuregulowanych niniejszym  Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z POKL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.

3)      Regulamin podawany jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze Projektu oraz zamieszczenia go na stronie www.projektzstrzcinica.pdg.pl.

4)      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, przy czym może zostać zmieniony poprzez obwieszczenie określonych kwestii na stronie internetowej Projektu www.projektzstrzcinica.pdg.pl.

5)      Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.

6)      Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych projektu.

7)      Regulamin Projektu zawiera załączniki:

a)      dokumentację rekrutacyjną (protokoły rekrutacji wraz z załącznikami)

b)      szczegółowy wykaz zajęć

c)      szczegółowy wykaz wyjazdów

 

 

Trzcinica, 04.01.2010 r.

 

 Załącznik Nr 1

 

Szczegółowy wykaz zajęć realizowanych w  ramach Projektu

 

Organizacja zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

 

 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

            2 godz/tyg dla uczniów klas IV – VI SP

      2 godz/tyg dla uczniów klas I – III Gim

 

 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. niemieckiego

1godz/tyg dla uczniów klas IV – VI SP

1 godz/tyg dla uczniów klas I – III Gim

    

 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

1godz/tyg dla uczniów klas I – III SP

1 godz/tyg dla uczniów klas IV – VI SP

1 godz/tyg dla uczniów klas I – III Gim

 

 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki

1 godz/tyg dla uczniów klas I – III Gim

 

 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii

1 godz/tyg dla uczniów klas I – III Gim

 

 1. Kółko informatyczne

1 godz/tyg dla uczniów klas I – III SP

1 godz/tyg dla uczniów klas IV – VI SP

2 godz/ co dwa tyg dla uczniów klas I – III Gim

 

 1. Zajecia ICIM

1 godz/miesiąc dla uczniów klas I – VI

 

 1. Zajęcia plastyczno – techniczne

2 godz /co dwa tyg dla uczniów klas I – III

 

 

 

Organizacja zajęć artystycznych

 

 1. Kółko teatralne

1 godz/tyg dla uczniów klas  IV – VI SP i I – III Gim

 

 1. Kółko taneczne

           1godz/tyg dla uczniów klas I - III SP

           2 godz/co dwa tyg dla uczniów klas IV – VI SP i I - III Gim

 

 1. Zajęcia wokalne i muzyczne

2 godz/ tyg dla uczniów klas IV – VI SP i I – III Gim

 

       Organizacja zajęć sportowych

 

 1. Wyjazdy na basen

1/miesiąc 2 godz dla uczniów klas I – VI SP i I – III Gim – 40 uczniów

 

 1. Wyjazdy na lodowisko

10 wyjazdów przez cały Projekt w okresie zimowym 2010r ( dwa razy), 2011
( sześć razy), 2012r (2 razy)

 

 1. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

1godz/ tyg dla uczniów klas  I – VI SP – 20 uczniów

 

Załącznik Nr 2

 

Szczegółowy wykaz wyjazdów i wycieczek

 

1.      Wyjazd do teatru do Krakowa – marzec 2010r  - 20 uczniów

 

2.      Wyjazd do skansenu w Stróżach – maj 2010r – 46 uczniów SP

 

3.      Wyjazd na PRz  (pokazy fizyczne) maj 2010r – 40 uczniów Gim

 

4.      Wyjazd do Planetarium na Słowacji – maj 2011r – 40 uczniów Gim

 

5.      Wyjazd do MPN w Krempnej – maj 2011r  - 46 uczniów SP

 

6.      Wyjazd do teatru do Rzeszowa – maj 2011r – 20 uczniów SP i Gim

 

7.      Wyjazd do Filharmonii Rzeszowskiej – luty 2012r  - 20 uczniów SP i Gim

 

8.      Wyjazd dwudniowy na zimową szkołę do Szczawnicy – 35 uczniów SP i Gim

 

9.      Wyjazdy do MBP w Jaśle – 10 razy w trakcie trwania Projektu – 10 uczniów klas I – VI SP