PROJEKT I JEGO CELE


Zagadnienie wyrównywania szans edukacyjnych jest dziś jednym z najważniejszych problemów społecznych i edukacyjnych odnoszących się przede wszystkim do uczniów pochodzących ze środowisk wiejskich. Bardzo istotną sprawą dla Zespołu Szkół w Trzcinicy jest podwyższenie umiejętności i osiągnięć edukacyjnych uczniów, zapewnienie im równego startu, dostępności do szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych.


Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do nauki 150 dzieciom i młodzieży naszego zespołu szkół, a przez to wyrównanie ich szans edukacyjnych na kolejnym etapie nauki szkolnej.


Cele szczegółowe:

• uzyskanie lepszych wyników z egzaminów na zakończenie gimnazjum u absolwentów ZS w Trzcinicy,
• rozwinięcie umiejętności artystycznych, psychoruchowych u dzieci objętych projektem,
• wzrost poczucia równości wśród absolwentów ZS w Trzcinicy wśród rówieśników w szkołach średnich,
• rozszerzenie oferty i wzmocnienie atrakcyjności zajęć organizowanych w szkole,
• stworzenie uczniom i uczennicom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego.


Realizacja celów projektu oprócz wyrównania szans edukacyjnych przyczyni się także do rozbudzania i rozwijania uczniowskich zainteresowań, pasji, predyspozycji, ciekawości poznawczej. Wspomoże również rodziców w procesie wychowawczym poprzez zapewnienie dzieciom planowej i zorganizowanej opieki w wolne soboty i popołudnia.


Beneficjentem Projektu jest - GMINA JASŁO – ZESPÓŁ SZKÓŁ W TRZCINICY


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego