W styczniu 2010 r. w Zespole Szkół w Trzcinicy rozpoczęła się realizacja projektu „Program rozwojowy Zespołu Szkół w Trzcinicy szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu obejmie 2,5 roku i zakończy się w czerwcu 2012 roku. Na przeprowadzenie przedsięwzięcia Szkoła pozyskała, w ramach konkursu, dofinansowanie w wysokości 604 240,66 zł. Wsparciem w latach 2010-2012 w ramach projektu objętych zostanie 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzcinicy. Będą to głównie osoby pochodzące z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uczniowie osiągający niskie wyniki w nauce oraz pragnący rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Celem podjętych działań jest zapewnienie uczestnikom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych poprzez udział w różnych formach zajęć dodatkowych, podniesienie atrakcyjności i jakości oferty zajęć pozalekcyjnych z położeniem szczególnego nacisku na rozwój kompetencji kluczowych. W ramach realizacji projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, a także zajęcia artystyczne: wokalno-muzyczne, teatralne, taneczne i plastyczno-techniczne. Ponadto odbywać się będą zajęcia sportowe: gimnastyki korekcyjnej, comiesięczne wyjazdy na basen, a w okresie zimowym także na lodowisko.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.